Algemeen

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag
In het jaarverslag staat de beleidsinhoudelijke verantwoording centraal. Wat hebben we gedaan en wat hebben we hiermee bereikt? Hiertoe hebben we onze activiteiten verdeeld over negen programma’s en de overzichten Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. Elk jaar ligt per programma de nadruk op de belangrijkste resultaten per speerpunt.
De financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in het resultaat over 2020 en de vermogenspositie eind 2020. In de voorgeschreven paragrafen gaan we in op gemeentebrede onderwerpen die de programma’s overstijgen. Met de genoemde onderwerpen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn.

Subsidies en verbonden partijen
In de speerpunten bij de programma's is - indien van toepassing - informatie opgenomen over door de gemeente verstrekte subsidies en verbonden partijen die zijn ingezet om de doelstelling/ effect te bereiken. In het geval van de subsidies bevat de kolom 'realisatie' het bedrag van de verleende subsidies voor het jaar 2020. Instellingen dienen de verantwoordingen en vaststellingen over deze subsidies gedurende het jaar 2021 indienen (1 juni 2021 respectievelijk 1 september 2021).

Het online subsidieregister bevat meer informatie over de verleende subsidies en bevat de volgende gegevens:

  • het programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft;
  • de doelstelling en beleidsterrein waar de activiteit betrekking op heeft;
  • de gesubsidieerde activiteit;
  • de naam van de subsidieontvanger;
  • het verleende subsidiebedrag.

Jaarrekening
De jaarrekening is financieel van aard. Op de balans staan onze bezittingen en schulden eind 2020, inclusief een uitgebreide financiële toelichting op de mutaties van de balansposten. In het overzicht van baten en lasten 2020 worden de kosten tegen de opbrengsten afgezet.

Taakvelden
Om de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten beter mogelijk te maken zijn er uniforme taakvelden en nieuwe categorieën met ingang van 2017 voorgeschreven. Deze hoofdindeling dient alleen gevolgd te worden bij de aanlevering van de gegevens aan het CBS en hoeft niet te worden gehanteerd bij de begroting- en jaarrekeninguitvoering.

Interactieve website jaarstukken
De gemeente Maassluis heeft  de jaarstukken 2020 via de website maassluis.pcportal.nl ontsloten. Hier vindt u sneller uw weg, worden cijfers gevisualiseerd in grafieken en is verdiepingsinformatie op bijvoorbeeld productniveau binnen handbereik. De ‘papieren versie’ is in PDF te vinden op www.maassluis.nl.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49