Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente zijn de lokale heffingen. Het beleid voor deze heffingen is vastgelegd in verschillende gemeentelijke verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In deze paragraaf laten wij de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke belastingen en heffingen zien.

Lokale heffingen zijn in drie typen belastingen te onderscheiden:

  • algemene belastingen
  • bestemmingsbelastingen
  • retributies (rechten en leges)

Algemene belastingen
De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Onder de algemene belastingen vallen bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting en precariobelasting.

Bestemmingsbelastingen
Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor bestemmingsbelastingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.

Retributies
Retributies worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent die voor die persoon een individueel voordeel oplevert. Voorbeelden van retributies zijn: leges, reinigingsrechten, lijkbezorgingsrechten en markt- en havengelden. Net als bij bestemmingsbelastingen mogen de retributies niet meer dan kostendekkend zijn.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49