Paragrafen

Financiering

Financiering

De paragraaf financiering beschrijft de leningen en de actuele ontwikkelingen op financieringsgebied. Hier staat de gemeentelijke treasuryfunctie centraal. Treasury is het woord dat gebruikt wordt voor het beheer van het geld van de gemeente. Binnen de treasuryfunctie is financiering een belangrijk onderdeel. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: op tijd betalen van subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor worden op dagelijkse basis korte geldleningen aangetrokken. Om investeringen in de stad mogelijk te maken, worden geldleningen aangetrokken met een langere looptijd.

Het andere belangrijke aandachtsveld binnen de treasuryfunctie is het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties door de gemeente uit hoofde van de publieke taak.
Kenmerkend voor de treasuryfunctie is dat er grote bedragen mee gemoeid zijn en de financiële risico’s aanzienlijk kunnen zijn.

De wijze waarop de gemeente de benodigde geldmiddelen aantrekt en overtollige geldmiddelen uitzet hangt af van de geprognosticeerde liquiditeitspositie en de verwachte renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten op de korte en lange termijn en op de beheersing van rente- en financieringsrisico's.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49