Bijlagen

Voorzieningen

Voorziening pensioenen wethouders

Naam

Voorziening pensioenen wethouders

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90100

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van de pensioenverplichtingen van wethouders

Startdatum

2002

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Pensioenuitkering

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie op basis van actuariële berekeningen en eenmalig uitkering verzekering i.h.k.v. nabestaandenpensioen

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

3.278

Storting:

Jaarlijkse dotatie

299

Onttrekking:

Pensioenverplichting voormalig wethouders

-132

Boekwaarde per 31 december 2020

3.444

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49