Jaarrekening

Afrekening lokale WEB middelen

Afrekening lokale WEB middelen

Van de gemeente Rotterdam is de laatste jaren een subsidie ontvangen in het kader van de (lokale besteding van de) Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In verband met een zo soepel mogelijke manier van afrekenen van deze gelden (naar Rotterdam) is met ingang van jaarrekening 2018 dit nieuwe hoofdstuk toegevoegd in de jaarstukken.

De gemeente Maassluis heeft in het jaar 2020 een bedrag uitgegeven en gefactureerd (€ 127.426) aan Rotterdam ten behoeve van trajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De stukken zijn gecontroleerd op rechtmatigheid niet-inburgeringsplichtigen / 18+ conform de voorwaarden volwasseneneducatie WEB.

Het uitgegeven bedrag is middels subsidie toegekend aan de stichting Openbare Bibliotheek Midden-Delfland | Maassluis en is bedoeld voor het geheel van de in onderstaande tabel genoemde activiteiten in 2020. De verstrekte subsidie is begin 2021 vastgesteld conform wat aan hen was beschikt. De bibliotheek heeft (vanuit eigen middelen) een hoger bedrag besteed, wat het hogere bedrag aan 'toegekend bedrag' en 'kosten van de activiteiten in 2020' verklaard in onderstaande tabellen.  

A. Inhoudelijke verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening

Gemeente Maassluis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

vnr

Naam van de organisatie

Soort organisatie

Doel v.d. activiteit

Duur v.d. activiteit

Intensiteit

Startdatum

Einddatum

Plaats v.d. activiteit

Aantal deel-nemers

Toegekend bedrag

1

Openbare Bibliotheek Mss.

stichting

taallessen (non-formeel)

...

...

1-1-'20

31-12-'20

Biblioth. Mssls.

78

73.600

2

Openbare Bibliotheek Mss.

stichting

digivaardigheden

...

...

1-1-'20

31-12-'20

Biblioth. Mssls.

234

25.668

3

Openbare Bibliotheek Mss.

stichting

rekenen & taalverhoging (formeel)

...

...

1-1-'20

31-12-'20

Albedacoll. Mssls.

40

38.400

4

5

B. Financiële verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening

Gemeente Maassluis

1

2

3

4

cat

Inzet lokale deel van de WEB middelen

Toelichting

Lokale WEB middelen

1a

Toegekende WEB middelen voor 2020

127.426

2b

Niet bestede WEB middelen uit 2019

Totaal beschikbaar

127.426

2a

Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC)

Kosten van de activiteiten in 2020

38.400

2b

Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn

Kosten van de activiteiten in 2020

99.268

Totaal ingezet

137.668

Saldo (budget -/- inzet)

-10.242

bovenstaande verdeling in %

1a

Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC)

28

1b

inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn

72

Totaal

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49