Bijlagen

Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'

Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'

Interbestuurlijk toezicht 2020

Groen/
Oranje/
Rood

Toelichting

Financiën

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2024

Er is sprake van een begroot structureel en reëel begrotingsresultaat in jaarschijf 2024 van de meerjarenbegroting, dankzij een aanvullend pakket van ombuigingen. Gelet op deze taakstellingen en diverse (financiële) onzekerheden zal het bezuinigingsproces nauwlettend worden gemonitord.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland

Alle bestemmingsplannen zijn actueel en daarmee ook in overeenstemming met de Omgevingsverordening.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen)

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

In 2021 is het verslag handhaving tijdig vastgesteld. Het huidige VHT beleid is vastgelegd in verschillende documenten. In 2021 zal het VHT beleid worden geactualiseerd op basis van de huidige wetgeving en de Omgevingswet.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

De aanvragen omgevingsvergunning voor (rijks)monumenten worden beoordeeld door de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis. Deze commissie bestaat onder andere uit een restauratiedeskundige. De continuïteit en deskundigheid zijn geborgd doordat deze deskundigheid wordt ingehuurd bij de Stichting Dorp, Stad & Land te Rotterdam.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

De achterstand in archiefbewerking periode 1981-2000 en de periode 2001-2014 vraagt aandacht. Dit ter afsluiting van de archiefvorming op papier bij de gemeente Maassluis. Vanaf 2014 wordt er digitaal gearchiveerd. Archivering van omgevingsvergunningen loopt nu ook nog via Decos. In het kader van de Omgevingswet (DSO) is de gemeente op zoek naar een nieuwe VTH-applicatie en zal er dan gekeken worden naar waar de bestanden uit die applicatie gearchiveerd gaan worden. Het verwerkingsregister bevat een kolom bewaartermijn. Op basis van die kolom dient uitvoering gegeven te worden aan de daadwerkelijk vernietigen van daarvoor in aanmerking komende gegevens in de opgenomen applicaties. Strategisch Informatieoverleg moet nog een positie in de informatiehuishouding bij wijziging en vervanging verkrijgen. In het vastgestelde Handboek Informatiebeveiliging en privacy 2021 is in de procedure wijzigingsbeheer (changemanagement) opgenomen dat bij een specifiek wijzigingsverzoek hiervoor een DIV-medewerker en/ of archivaris (archiefwet) betrokken kan worden.

Is er reden voor extra aandacht?

ja

Conform archiefwet dient archief na 20 jaar in goede geordende staat te worden overgedragen naar een archiefbewaarplaats. Hierbij is zoals hierboven te lezen achterstand.

Huisvesting Vergunninghouders

Gevraagde informatie

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Voorsprong per 1 januari 2020 is 29.
Fase interventieladder op 1 januari 2020: taakstelling gerealiseerd.
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar is 11 plaatsingen.
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 0.
Voorsprong op 1 juli 2020 is 19.
Fase interventieladder op 1 juli 2020: taakstelling gerealiseerd.
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar is 12 plaatsingen.
in het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders is 1
Voorsprong per 31 december 2020 is 8.
Fase interventieladder op 31 december 2020: taakstelling gerealiseerd.

Eventuele toelichting

niet van toepassing

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49