Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhouden van de kapitaalgoederen wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, riolering, openbare verlichting, speelgelegenheden en gemeentelijke gebouwen. Deze paragraaf biedt inzicht in het beleid omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen.

Kapitaalgoederen zijn zaken die in het verleden zijn aangeschaft en in een bepaalde periode worden afgeschreven. Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte in de stad rekenen we onder andere de wegen, de riolering en het (oppervlakte)water, het groen en de bomen, de speelgelegenheden, de civiele kunstwerken, de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen.

Het onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente. Het betreft in belangrijke mate de publieke ruimte en heeft daarmee een directe invloed op het woon- leef- en werkklimaat van de inwoners. Het onderhoud van de kapitaalgoederen vraagt structureel veel geld van de gemeente. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie. Voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte hanteren wij afschrijvingstermijnen die zijn vastgelegd in de bijlage bij de financiële verordening. Deze zijn gebaseerd op de verwachte technische levensduur van het betreffende kapitaalgoed. Onder de kapitaalgoederen zijn investeringen met maatschappelijk en met economisch nut.

Deze paragraaf schetst van de verschillende onderwerpen het beheerkader en de financiële consequenties en de effecten op de begroting/ onderhoudsreserves. Onder het punt Uitvoeringsprogramma is een beknopt overzicht gepresenteerd van de verschillende - waar mogelijk integraal uitgevoerde - grotere projecten die in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2020 zijn afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49