Jaarrekening

EMU-saldo

EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU-saldo van de gemeente Maassluis voor 2020 komt uit op € 9,5 miljoen positief. Het betekent dat in EMU-termen de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven.

Ten opzichte van de primaire begroting 2020 is het EMU-saldo fors positiever. DIt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere verkoopopbrengsten bij de grondexploitaties. Ook het positievere rekeningresultaat leidt tot een verbetering van het EMU-saldo.

EMU saldo

Begroting 2020

Rekening 2020

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.366

4.979

2

Mutaties (im)materiële vaste activa

4.237

3.112

3

Mutatie voorzieningen

-441

-1.942

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-1.934

-9.569

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-4.110

9.494

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49