Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en in hoeverre de gemeente in staat is maatregelen te treffen om de risico's te beheersen. Naast het weerstandsvermogen gaan we in op de financiële kengetallen. Ze geven een indicatie van de robuustheid van de begroting.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente grote tegenvallers kan opvangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat voornamelijk uit de algemene reserve. De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de onbenutte belastingcapaciteit.

Risicobeheersing
Belangrijkste kenmerk van de risicobeheersing is dat risico’s gestructureerd, geïnventariseerd en gemonitord worden. Belangrijkste doel van risicomanagement is risico’s beter te beheersen door maatregelen te nemen om te voorkomen dat risico’s werkelijkheid worden of om de financiële gevolgen te beperken. Omdat niet alle risico's zich tegelijk in volle omvang voor zullen doen, wordt met de zogenaamde Monte Carlo-simulatie bepaald hoeveel geld we beschikbaar moeten houden.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49