Algemeen

Financiële samenvatting

Rekeningresultaat 2020
Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 745.815.

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Begroting

Begroting

Definitieve

Rekening

Verschil

Begroting

na berap 1

na berap 2

Begroting

Bestuur en dienstverlening

2.099

2.059

2.183

2.254

2.273

20

Veiligheid en handhaving

3.031

3.031

3.122

3.122

3.074

-48

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.542

4.569

4.142

4.493

4.394

-99

Economie en citymarketing

443

502

-9

-9

-83

-74

Onderwijs

2.989

3.307

3.359

3.359

2.996

-362

Sport, cultuur, recreatie en groen

6.444

6.550

6.720

6.798

6.504

-294

Sociaal Domein

31.217

32.890

33.620

33.089

29.748

-3.341

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-400

-167

-48

-255

-412

-157

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

1.199

1.270

1.341

-362

-480

-118

Overhead

10.865

11.157

11.206

11.390

11.192

-198

Algemene dekkingsmiddelen

-61.063

-61.834

-63.622

-63.839

-64.186

-347

Saldo baten en lasten

1.365

3.336

2.013

39

-4.979

-5.018

Reservemutaties

530

144

1.101

1.953

4.233

2.280

Totaal gerealiseerd resultaat

1.895

3.480

3.114

1.992

-746

-2.738

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen
De primaire begroting 2020 is op 5 november 2019 door de raad vastgesteld. De planning- en controlcyclus is zo ingericht dat jaarlijks driemaal kritisch de budgetontwikkelingen worden beoordeeld en gemonitord. Dit word gedaan bij de eerste bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april, de tweede bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus en ten slotte met de laatste begrotingswijziging in december. Deze rapportages zijn, voorzien van het bijbehorende voorstel tot aanpassing van de begroting (begrotingswijziging), ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Na verwerking van de laatste begrotingswijziging 2020 was er sprake van een negatief begroot rekeningresultaat van ca. 2 miljoen euro. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt € 0,7 miljoen positief. Dit is € 2,7 miljoen meer positief dan het saldo in de laatste begrotingswijziging.

Voor € 0,7 mln. wordt dit positieve saldo veroorzaakt door administratieve aanpassingen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Er zijn twee aanpassingen:

 • een bedrag van ca. € 6 ton dat op de balans stond 'geparkeerd' voor het afwikkelen van de toekomstige uitgaven als gevolg van de zogenaamde 'vlaktaks'-systematiek in de GR Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) kan niet op die plek blijven staan en valt daarom vrij in het resultaat. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve jeugd.
 • de reservering van COA-middelen (statushouders) op de balans moet vrijvallen in de exploitatie, aangezien er geen directe terugbetalingsverplichting (meer) bestaat. Het gaat om een bedrag van € 60.000. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve inburgering.

De resterende afwijking bedraagt € 2 mln.

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste verschillen die ten opzichte van de laatste rapportage zijn ontstaan.  

(bedragen x € 1.000)

Onderwerp

Bedrag

Voordeel (V)

Incidenteel (I)

Nadeel (N)

Structureel (S)

Afwaarderen boekwaarde parkeerplaatsen

128

N

I

Onderwijs en onderwijshuisvesting

-105

V

I

Onderwijsbeleid

-139

V

I

Regionaal Bureau Leerplicht

-89

V

I

Kosten Corona (programma Sport, recreatie, cultuur en groen)

-214

V

I

Vrijval COA-gelden

-60

V

I

Bijstandverlening & inkomensvoorziening

-853

V

I

Hogere storting reserve Participatie

462

N

I

Armoede- en schuldenbeleid

-182

V

I

Begeleide participatie

-141

V

I

Vrijval gereserveerd bedrag vlaktaks-systematiek

-602

V

I

Wmo-voorzieningen

-1.313

V

I

Storting reserve WMO en Jeugd

852

N

I

Begraafplaats

-70

V

I

Omgevingsvergunning

-108

V

I

Treasury

-79

V

I

OZB opbrengsten

-128

V

S

Gemeentefonds

-206

V

I

Storting reserve Corona noodfonds

576

N

I

Overige verschillen

-467

V

I

Totaal

-2.738

V

Per programma is een uitvoerige analyse en toelichting beschikbaar. Deze is te vinden bij de verschillende programma's onder het onderdeel 'analyse saldo per programma'.

Vermogensmutaties

Naast bovengenoemde verschillen zijn er ook reservemutaties die afwijken van de ramingen. Per saldo wordt er € 4,5 miljoen gestort in de reserves. Dit is € 2,3 miljoen meer dan geraamd en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 1. Reserve Wmo en jeugd (€ 735.000)
 2. Reserve Corona noodfonds (€ 576.000)
 3. Reserve Participatie (€ 462.000)
 4. Reserve Innovatie sociaal domein (€ 197.000)
 5. Reserve Onderhoud wegen (€ 120.000)
 6. Reserve Exploitatie grondbedrijf (€ 94.000)
 7. Reserve Bedrijfsvoering SOW (€ 82.000)
 8. Reserve Premie WW (€ 12.000)

Deze afwijkingen worden op de verschillende programma's nader toegelicht. In het raadsbesluit bij de laatste begrotingswijziging 2020 is in het kader van de rechtmatigheid het principebesluit genomen om reservemutaties als gevolg van exploitatieresultaten te mogen verwerken in de jaarrekening.
Deze mutaties zijn budgetneutraal en konden niet eerder worden gemeld.

De balans
De gecomprimeerde balans per ultimo 2019 en 2020 ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

Gecomprimeerde balans

31-12-2019

31-12-2020

Activa

Vaste activa

97.729

99.817

Vlottende activa

24.831

18.471

Passiva

Algemene reserve

26.711

27.626

Bestemmingsreserves

7.945

13.395

Resultaat na bestemming

298

746

Voorzieningen

8.062

6.120

Vaste schulden

62.648

49.700

Vlottende schulden

16.896

20.701

Totaal passiva

122.560

118.288

Ontwikkeling algemene reserve en weerstandsvermogen
De algemene reserve neemt per saldo toe met € 0,9 miljoen. De toename wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een storting van € 0,8 miljoen. Deze middelen worden aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen met maatschappelijk nut. Tot slot is de voorfinanciering van de organisatie-ontwikkeling Stadsbedrijf (€ 175.000) teruggestort. De onttrekkingen zijn ten behoeve van de cofinanciering coronasteun theater Koningshof (€ 50.000) en ter dekking van de kapitaallasten van maatschappelijk nut investeringen (€ 12.000).

Het weerstandsvermogen is ruim voldoende. Dit betekent dat de financiële buffers van de gemeente voldoende zijn om financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden.

Bestemming rekeningresultaat
Het rekeningresultaat bedraagt € 745.815 positief.

Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te bestemmen:

 • overhevelen subsidiebudget 2020 naar 2021 via reserve overlopende posten (€ 62.414);
 • overhevelen verkeersonderzoek afrit 6/7 A20 via reserve overlopende posten (€ 30.000);
 • overhevelen restant budget sloop oude aula begraafplaats via reserve overlopende posten (€ 40.000).
 • storten vrijgevallen middelen vlaktaks GRJR in reserve Jeugd (€ 601.646)
 • storten vrijgevallen COA-middelen (statushouders) in de reserve inburgering (€ 60.024)

Incidentele baten en lasten
Het rekeningresultaat wordt voor € 10,5 miljoen wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en reserveonttrekkingen en € 10,1 miljoen door incidentele lasten.
Per saldo worden de structurele lasten in 2020 geheel gedekt door structurele baten. Er is dus voor 2020 sprake van een materieel evenwicht. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 3, Overzicht incidentele baten en lasten.

Nog te bestemmen rekeningresultaat

-745.815

V

overhevelen subsidiebudget

62.414

N

verkeersonderzoek afrit A6/A7

30.000

N

restant budget sloop oude aula begraafplaats

40.000

N

storten vrijgevallen vlaktaks in reserve jeugd

601.646

N

storten vrijgevallen COA-middelen in reserve inburgering

60.024

N

Resultaat na bestemming rekeningresultaat

48.269

N

Na bovengenoemde resultaatbestemmingen resteert een negatief saldo van bijna € 48.269. Dit tekort wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49