Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Grondslagen baten en lasten

Algemeen
De jaarrekening is samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Uitzonderingen zijn dividenden en bepaalde personele lasten. Indien er bij personele lasten sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient een voorziening gevormd te worden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Algemene uitkering
De uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de meest recente circulaire van het ministerie van BZK. Voor zover maatstaven nog niet definitief vastgesteld zijn, hanteren wij onze eigen raming. Voor wat betreft het accres gaan wij uit van de laatst verwerkte stand zoals die in de septembercirculaire is opgenomen, overeenkomstig de voorschriften van de commissie BBV.

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Grondexploitaties
Verwachte verliezen voor planexploitaties worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Hiertoe wordt een voorziening gevormd voor het verwachte verlies aan het einde van de looptijd. Dit toekomstige verlies wordt contant gemaakt naar nu.
Verwachte winsten worden genomen naar rato van de realisatie (percentage of completion-methode).

Jaarstukken GRJR en ROGPlus
De lasten van de ROGPlus en de GRJR zijn bepaald op grond van de concept jaarstukken van deze gemeenschappelijke regelingen.

Reserves
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves worden rechtstreeks op de reserves gemuteerd, vóór het saldo van de rekening. Dit conform de begroting of expliciete besluitvorming door de raad.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49