Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die elders in de programmabegroting zijn opgenomen. Daarnaast zal ingegaan worden op het grondbeleid dat de gemeente voert, een actuele prognose gegeven worden van de totale grondexploitaties en de beleidsuitgangspunten die de gemeente hanteert omtrent de hiermee samenhangende reserves en voorzieningen.

De presentatie van de te verwachten resultaten in de paragraaf grondbeleid dient te gebeuren tegen nominale waarde. Wanneer bij de berekening van de voorziening voor de verliesgevende grondexploitaties een andere waarderingsgrondslag wordt gehanteerd (de contante waarde), dan moet het effect hiervan op de te verwachten resultaten voor zowel de negatieve als de positieve grondexploitaties worden toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49