Paragrafen

Grondbeleid

Actuele prognose

De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.

De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.
In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico’s benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen.
Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2020, MPG 2021 en bijstellingen na het MPG 2021. Dit betreffende de projecten met een actief grondbeleid.

Totaaloverzicht NCW

NCW MPG 2020 per 01-01-2019

NCW MPG 2020 per 01-01-2020

NCW MPG 2021 per 01-01-2020

NCW rek. 2020 per 01-01-2020

De Dijk

-1.018.000

-1.038.000

-932.000

-968.480

Kapelpolder

1.410.000

1.414.000

1.437.000

0

Het Spectrum

334.000

341.000

399.000

377.000

Spechtstraat

-113.000

-128.000

Totaal resultaat NCW

726.000

717.000

791.000

-719.480

Voorzieningen t.b.v. verwacht negatief resultaat

MPG 2020

Jaarrekening 2019

MPG 2021

Jaarrekening 2020

Kapelpolder

1.410.000

1.414.000

1.437.000

0

De Dijk

0

Het Spectrum

334.000

377.000

399.000

377.000

Totaal aan voorzieningen

1.744.000

1.791.000

1.836.000

377.000

Resultaat inclusief voorzieningen

-1.018.000

-1.074.000

-1.045.000

-1.096.480

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het actuele saldo van alle grondcomplexen met actief grondbeleid € 719.000 positief is. De grondexploitatie van Kapelpolder is per 31-12-2020 afgesloten. Uitgaande van de getroffen voorziening, voor de projecten met een verwacht negatief resultaat, is het totaal aan NCW € 1,1 miljoen positief. Dit is inclusief bijstelling van het voorzienbaar tekort voor Kapelpolder en de actualisatie van de grondexploitaties, na het vaststellen van het MPG 2021.
Ten opzichte van het MPG 2020 is het resultaat, inclusief voorzieningen, verhoogd met € 51.000. Dit heeft vooral te maken met de actualisatie van de grondexploitaties van Het Spectrum en de nieuwe grondexploitatie van de Spechtstraat.

Resultaat op eindwaarde
Op eindwaarde worden de volgende resultaten voor de grondexploitatie geprognosticeerd. Het resultaat per project kan afwijken van bovenstaande tabel, omdat daar de netto contante waarde wordt gepresenteerd. Een toelichting op het resultaat op eindwaarden is opgenomen in de balans, onderdeel voorraden.

(bedragen x € 1.000)

Grondexploitatie

Boek-

Voorziening

Voorziening

Saldo

Nog te maken

Resultaat

waarde

verlies

passivakant

complex

investeringen

opbrengsten

31-12-20

complex

31-12-20

Actief grondbeleid:

De Dijk

2.334

2.334

354

2.848

-160*

Kapelpolder

Het Spectrum

79

79

298

-298

306

8

Spechtstraat

361

361

1.064

1.558

-133

* in 2019 en 2020 heeft er reeds een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van in totaal € 848.000

In onderstaande tabel worden de projecten met een faciliterend grondbeleid weergegeven.

Totaaloverzicht NCW

NCW MPG 2020 per 01-01-2019

NCW MPG 2020 per 01-01-2020

NCW MPG 2021 per 01-01-2020

NCW rek. 2020 per 01-01-2020

Het Balkon

-1.345.000

-1.372.000

-1.597.000

-1.679.000

Noorddijk/Geerkade

136.000

139.000

140.000

141.000

Totaal resultaat NCW

-1.209.000

-1.233.000

-1.457.000

-1.538.000

Voorzieningen t.b.v. verwacht negatief resultaat

MPG 2020

Jaarrekening 2019

MPG 2021

Jaarrekening 2020

Noorddijk/Geerkade

136.000

139.000

140.000

142.000

Binnenstad/Vlietlocatie

Totaal aan voorzieningen

136.000

139.000

140.000

142.000

Resultaat inclusief voorzieningen

-1.345.000

-1.372.000

-1.597.000

-1.680.000

Bij deze projecten zorgt met name de actualisatie van Het Balkon voor een verbetering van het resultaat. Wanneer de voorziening voor De Rederij (Noorddijk/Geerkade) wordt meegenomen, is het totaal NCW bijna € 1,7 miljoen positief. Met het MPG 2021 wordt, zoals hiervoor ook aangegeven, geïnformeerd over de actuele stand van de projecten.

Winstname De Dijk
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat –worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord.
Bij het bepalen van de tussentijdse winst wordt wel de nodige voorzichtigheid betracht.
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid en dient er winst te worden genomen:

  1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
  2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
  3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Voor De Dijk bedraagt de winstname in 2020 € 614.000 (2019 € 234.000). Dit bedrag is als volgt berekend.

Opbrengsten

Kosten

Gerealiseerd

17.533.341

19.019.946

Correctie begraafplaats

-3.231.449

Gecorrigeerd gerealiseerd

17.533.341

15.788.497

Totaal te realiseren

20.381.326

16.142.271

Percentage gerealiseerd

86%

98%

Saldo op eindwaarde

1.007.606

positief

Saldo NCW per start jaar.

968.480

positief

Berekende winstname (A x B x C)

847.811

Onzekerheden

250.000

Berekening winstneming (totaal)      € 847.811
Eerdere winstneming (rekening 2019)   € 233.976
Gerealiseerde winstneming 2020      € 613.835

Dit bedrag is, conform het bestaande beleid, toegevoegd aan de reserve exploitatie grondbedrijf.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49