Bijlagen

Reserves

Reserve innovatie Sociaal Domein

Naam reserve

Reserve innovatie Sociaal Domein

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80152

Doel

Stimuleren van innovatieve plannen om het beleid op het brede sociaal domein door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen.

Startdatum

2016

Einddatum

Bestedingsplan

Het betreft hier de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten in het brede sociaal domein, beschut werk in relatie tot dagbesteding, overgang van 18- naar 18+, algemene en individuele voorzieningen, jongerenwerk en wijkwerk

Voeding van de reserve

Overschotten budgetten sociaal domein 2015 en 2016

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

880

Storting:

Storting afrekening centrummiddelen t.g.v. transformatie Wmo

100

Storting onderschrijding taakveld ge-escaleerde zorg t.g.v. transformatie

431

Onttrekking:

Investeringen transformatie jeugd

-153

Boekwaarde per 31 december 2020

1.258

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49